Hästuppfödning

Hästuppfödning

Den gyllene regeln när man hanterar levande djur såsom hästar är förstås alltid att ha hästens bästa för ögonen. Som väl är kännetecknas häst-Sverige av stort engagemang för och kunskap om hästar. Hästhållning och djurskydd regleras av svensk lag och EU-bestämmelser. Jordbruksverket som ansvarig tillsynsmyndighet ser tillsammans med länsstyrelserna till att reglerna efterlevs. Rätt foderhållning och stallmiljö, skötsel och utevistelse, allt regleras för att hästar ska leva så bra liv som möjligt. Tillstånd för verksamheter för häst såsom hästuppfödning ges av länsstyrelsen och det finns även föreskrifter för köp och försäljning, import och export samt transport av hästar. Dessa genomtänkta regelverk ger förstås bra förutsättningar för en lyckad hästuppfödning.

Hästuppfödning – ha koll på regler och förordningar

Hästuppfödning - att tänka på hästens bästa

En bra utgångspunkt när man startar upp en hästuppfödning är att ta reda på vilka tillstånd som krävs. Det kan variera lite beroende på hur verksamheten kommer att se ut och hur stor den är men detaljerad information kring detta finns på Jordbruksverkets hemsida. Vidare bör man också ha en klar målbild över vilken typ av verksamhet man vill bedriva och ta fram en mer detaljerad plan för genomförandet. Hur man ska gå tillväga för att nå en hållbar lösning är lite beroende av vilka ens egna förutsättningarna är. Det är lätt att i början vara för entusiastisk i sina ambitioner så en realistisk planering vinner man på i längden.

EU:s nya hästpassförordning som trädde i kraft den 1 januari 2016 säger att alla hästar inom unionen oavsett ålder och ras ska ha ett hästpass. Det fungerar som en id-handling för hästar och följer hästen livet ut. Förutom det ska även alla hästar boende i Sverige sedan den 1 juli 2016 registreras i en ny central hästdatabas. Syftet med denna är att få en bättre överblick över hästhållningen i Sverige och ger naturligtvis även goda förutsättningar att som hästägare driva en bra hästuppfödning. Med närmare 400 000 hästar i Sverige och en hästsektor som omsätter över 20 miljarder kronor årligen har hästnäringen betydande samhällsekonomiska effekter.

Bra att tänka på

Man behöver som företagare inte nödvändigtvis själv stå för allt ekonomiskt risktagande med sin hästuppfödning. Det finns olika företagsstöd och projektstöd att söka, särskilt vad gäller landsbygden, som kan vara värt att titta närmare på. Det kan exempelvis röra sig om startstöd, stöd till samarbeten eller miljöinvesteringar. Hos Jordbruksverket, tillväxtverket och länsstyrelserna finns mer information att få. När det gäller skatteregler kan det vara bra att söka expertråd åtminstone om man ska bedriva en större uppfödning. Helt klart ska man göra noggrann research för att skaffa sig en så solid grund som möjligt för sin verksamhet och de hästar och människor som är berörda.

Oavsett vilken kompetensnivå man har när man redan driver eller tänker starta upp en hästuppfödning kan det vara bra att tänka på kompetens som ett slags verktyg för att fortsätta utvecklas inom sitt verksamhetsområde. Att ha en så bred men också djup kunskap som möjligt om hästars beteenden och förutsättningar är en bra investering både för hästarna man har tagit ansvar för och för en själv. Det finns många kompetenshöjande utbildningar att tillgå, även online, och ett livslångt lärande är en bra föresats.

Glädjen som drivkraft

Den viktigaste förutsättningen för att bedriva en lyckosam hästuppfödning är kanske ändå att ta tillvara på den enorma glädje det ger att som hästälskare få möjlighet att syssla med något man verkligen tycker är roligt i livet och som man känner ett stort engagemang för. Hästuppfödning är en fantastisk verksamhet och hästintresset är på stadig frammarsch i Sverige. Att föda upp raser som inte funnits så länge i Sverige eller introducera helt nya lockar också allt fler hästägare. På lång sikt kan det bidra till att fler människor blir intresserade och att hästsektorn kan spela en allt viktigare roll i Sverige, både som fritidsintresse men även främja ett mer lokalt entreprenörskap.